Regulamin Systemu Zawodowcy

I. Definicje

Usługodawca – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Usługodawcą jest Politechnika Poznańska, a świadczenie usługi następować będzie w związku z realizacją przez Politechnikę Poznańską Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (zwanego dalej w skrócie CZBIS). Usługobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu. Zgodnie z założeniami realizowanego Projektu, w ramach którego działa Serwis, i nazewnictwem stosowanym w Projekcie, do Usługobiorców zaliczani są w szczególności: uczniowie wielkopolskich szkół zawodowych i techników, podmioty przyjmujące uczniów na praktyki zawodowe, pracodawcy, instytucje związane z rynkiem pracy, szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe, doradcy zawodowi. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Świadczone usługi są bezpłatne. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresami *.zawodowcy.org, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi. W szczególności elementami Serwisu są podsystemy: system centralny (system.zawodowcy.org), strony informacyjne (www.zawodowcy.org) oraz podsystem z materiałami dydaktycznymi (platforma.zawodowcy.org). Przeglądarka internetowa – program komputerowy służący do przeglądania stron internetowych. Do korzystania z Serwisu zaleca się używanie przeglądarek: Firefox, Chrome, lub Opera w najnowszych, aktualnych wersjach. Cookies – mechanizm zapisu plików tekstowych realizowany przez serwer WWW, pozwalający na obsługę logowania i udostępniania treści Serwisu tylko uwierzytelnionym Użytkownikom. Użytkownik – Usługobiorca będący właścicielem Konta i korzystający z Serwisu. Uwierzytelnienie Użytkownika – proces weryfikacji uprawnienia Użytkownika do korzystania z poszczególnych elementów Serwisu na podstawie podanych przez Użytkownika danych (loginu i hasła) lub weryfikacji w zewnętrznym serwisie. Konto – zbiór danych powiązanych z Użytkownikiem przechowywany w Serwisie pozwalający na uwierzytelniony dostęp do Serwisu na zasadach wynikających z typu konta. Regulamin – niniejszy Regulamin. Raport – zestawienie informacji o charakterze edukacyjno-gospodarczym, powstałe na podstawie analiz danych z Serwisu. Administrator danych – administratorem danych osobowych Użytkowników jest Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań. Podmiot przetwarzający dane – podmiot, któremu Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych. Administrator Serwisu – administratorem Serwisu jest pracownik wyznaczony przez usługodawcę w celu bieżącego administrowania systemem. Moduł – wydzielona część Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, w szczególności wskazuje na prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy. 2. Serwis został stworzony i jest prowadzony w ramach Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 3. Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem w Projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska. Czas realizacji Projektu przewidziano na okres od 9 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2023 r. 4. Usługodawca jest upoważniony do udostępniania Usługobiorcom Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 6. Usługodawca podjął odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 7. Informacje dotyczące realizacji Projektu CZBIS, w tym szczegółowe informacje dotyczące środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu danych osobowych przez osoby nieupoważnione są dostępne w Biurze Projektu: Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, bud. B4, 60-965 Poznań lub na stronie internetowej Projektu: www.zawodowcy.org. 8. Celem Serwisu jest wspomaganie rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez dostarczanie Użytkownikom rzetelnej informacji umożliwiającej zdobywanie kompetencji i kwalifikacji, których potrzebuje rynek pracy, oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez udostępnienie interaktywnej platformy kształcenia, świadczenie usług pośrednictwa pracy, monitorowanie i prognozowanie rynku pracy w oparciu o pozyskane dane statystyczne, dostarczanie informacji o najnowszych rozwiązaniach w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego.

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest połączenie z Internetem oraz korzystanie z jednej z popularnych przeglądarek internetowych. Do zalogowania się do Serwisu niezbędne jest włączenie zapisywania cookies. Warunkiem prawidłowego działania Serwisu na komputerze Użytkownika jest dostęp do sieci Internet, użycie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów hipertekstowych HTML (zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge lub Safari w najnowszych, aktualnych wersjach) i aktywne konto pocztowe (e-mail). 2. Dostęp do części Serwisu następuje w chwili otwarcia dowolnej jego strony. Dostęp do pełnej zawartości Serwisu przeznaczonej dla danego typu Użytkownika nastąpi niezwłocznie po założeniu konta Użytkownika w Serwisie. 3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia usług, wyłączając: - przerwy powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, - przerwy techniczne o charakterze konserwacyjnym. 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: - uniemożliwienia Usługobiorcom utworzenia konta w Serwisie przy użyciu adresu e-mail wskazanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, - zablokowania dostępu do Serwisu Usługobiorcom naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym publikującym treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, - wysyłania na adresy poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 5. Zabrania się Usługobiorcom Serwisu zachowań sprzecznych z celem Serwisu i Regulaminem oraz zachowań sprzecznych z prawem bądź naruszających dobra osobiste osób trzecich. 6. Zezwala się na wykorzystywanie danych pozyskanych z Serwisu wyłącznie w postaci oryginalnych, niezmienionych i kompletnych dokumentów tworzonych przez Serwis, zawierających datę utworzenia dokumentu i źródło pochodzenia danych. 7. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich na zasadach określonych w pkt VII niniejszego Regulaminu. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem i przepisami prawa zachowania Usługobiorców. 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych, zawartych w Serwisie. 10. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z korzystaniem z Serwisu bądź wystąpienia w czasie świadczenia usługi procesów niezgodnych z zamierzeniami Użytkownika, powinien on skontaktować się z Administratorem Serwisu (dane kontaktowe znajdują się na stronie zawodowcy.org w zakładce „Kontakt”). Usługodawca podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia Użytkownikowi poprawnego korzystania z Serwisu.

IV. Szczegółowe warunki korzystania z Serwisu

1. Moduł Uczeń/Student/Absolwent Serwisu umożliwia Użytkownikowi m.in.: a) opisanie profilu Użytkownika, w tym: posiadanych umiejętności, historii edukacji, posiadanych certyfikatów i kwalifikacji, ukończonych kursów i szkoleń oraz doświadczenie zawodowe, b) przeglądanie dopasowanych ofert pracy/praktyki/stażu, c) aplikowanie do wybranych ofert pracy/praktyki/stażu, d) przeglądanie udostępnionych Raportów, e) udział w badaniach związanych z Celami Serwisu. 1.1 Moduł Uczeń umożliwia ponadto wymianę informacji z Nauczycielami ze szkoły Użytkownika, posiadającymi konta w Serwisie, a także z przedstawicielami cechów rzemiosł (opiekunami uczniów/uczennic cechów) w przypadku udziału Użytkownika w szkoleniu mającym na celu przygotowanie do egzaminu czeladniczego. 2. Moduł Pracodawca Serwisu umożliwia Użytkownikowi m.in.: a) opisanie profilu pracodawcy, b) tworzenie i publikowanie ofert pracy/praktyki/stażu, c) przeglądanie profili kandydatów dopasowanych lub aplikujących do ofert pracodawców w Serwisie, d) zapraszanie wybranych kandydatów, e) przeglądanie udostępnionych Raportów, f) udział w badaniach związanych z Celami Serwisu. 3. Moduł Kierownik praktyk Serwisu umożliwia Użytkownikowi m.in.: a) administrowanie listą praktyk w szkole, b) administrowanie listami uczniów przypisanych do praktyk, c) drukowanie dokumentów dotyczących praktyk, d) przeglądanie udostępnionych Raportów, e) udział w badaniach związanych z Celami Serwisu. 4. Moduł Analityk Serwisu umożliwia Użytkownikowi m.in.: a) tworzenie i udostępnianie Raportów innym Użytkownikom Serwisu, b) przeglądanie Raportów. 5. Moduł Nauczyciel/Dyrektor umożliwia Użytkownikowi m.in.: a) administrowanie listami uczniów/absolwentów w szkole, b) drukowanie dokumentów, c) przeglądanie udostępnionych Raportów, d) udział w badaniach związanych z Celami Serwisu, e) wymianę informacji z uczniami ze szkoły Użytkownika, posiadającymi konta w Serwisie. 6. Moduł-platforma edukacyjna (opisany w punkcie IV a) poniżej). 7. Moduł-staże CZBIS (opisany w punkcie IV b) poniżej). 8. Moduł-deklaracje (opisany w punkcie IV c) poniżej).

IV. a. Szczegółowe warunki korzystania z modułu-platformy edukacyjnej

1. Dodatkowym warunkiem technicznym prawidłowego działania modułu-platformy edukacyjnej Serwisu jest możliwość zapisu na komputerze Użytkownika plików w formacie .xls, .xlsx, .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .jpg oraz posiadanie dodatkowych programów potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w module-platformie edukacyjnej Serwisu. 2. Moduł-platforma edukacyjna Serwisu umożliwia Użytkownikowi: a) dostęp do kursów, b) dostęp do wykładów/ekranów, c) dostęp do plików w postaci załączników, d) dostęp do forum pozwalający na wymianę informacji z innymi uczestnikami danego kursu bądź przeprowadzenie konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs w określonym terminie, e) dostęp do testów sprawdzających, f) przesyłanie zadań w formie załączników w formacie .xls, .doc, docx, .pdf, g) dostęp do kalendarza, w którym wyszczególnione będą terminy testów, konsultacji z nauczycielem bądź inne. h) w przypadku udziału Użytkownika w szkoleniu mającym na celu przygotowanie do egzaminu czeladniczego: - wykonanie testu wejściowego na początku szkolenia i otrzymanie wyniku testu, - otrzymanie od zespołu metodyków wskazań dotyczących tematów kursu, których zrealizowanie będzie warunkiem zaliczenia szkolenia, - zrealizowanie tematu Podstawowe przepisy prawa pracy oraz pozostałych kursów wskazanych przez zespół metodyków po wykonaniu testu wejściowego , - wykonanie testu wyjściowego, - otrzymanie od zespołu metodyków wyniku testu końcowego w postaci punktacji oraz dostęp do wszystkich tematów kursu. 3. Wszystkie zasoby i treści modułu-platformy edukacyjnej chronione są prawem autorskim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. Użytkownik nie może udostępniać żadnych materiałów edukacyjnych dostępnych w module-platformie edukacyjnej Serwisu osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej uprzedniej zgody Usługodawcy. 5. Dostęp do szkolenia mającego na celu przygotowanie do egzaminu czeladniczego Użytkownik otrzymuje od Administratora Serwisu z wykorzystaniem klucza dostępu tj. hasła. 6. Użytkownik nie może kopiować jakichkolwiek struktur, w tym materiałów dydaktycznych i kursów, dostępnych w module-platformie edukacyjnej. 7. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania zmiany struktury modułu-platformy edukacyjnej Serwisu lub innego jego modyfikowania, a także do udostępniania modułu-platformy innym osobom. 8. Wszelkie materiały udostępniane w kursach w module-platformie edukacyjnej można przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z realizacją Projektu CZBIS oraz z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Materiały multimedialne (grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy) można wykorzystywać wyłącznie w celach edukacyjnych związanych z realizacją Projektu CZBIS (tj. do tworzenia materiałów dydaktycznych zamieszczanych w autorskich kursach tworzonych w module-platformie). 9. Przeznaczeniem modułu-platformy jest jego wykorzystanie w celach edukacyjnych. Zabrania się wykorzystywania modułu-platformy edukacyjnej przez Użytkownika w sposób odbiegający od jego przeznaczenia, w szczególności w sposób naruszający prawo lub dobre imię Politechniki Poznańskiej oraz innych Użytkowników. 10. Użytkownik modułu-platformy, posiadający rolę Nauczyciela, po zgłoszeniu Administratorowi Serwisu może prowadzić własny kurs, którego będzie autorem i w jego obrębie tworzyć, modyfikować i udostępniać własne zasoby, wykorzystywane we wskazanym przez siebie zakresie w ramach prowadzenia zajęć w szkole uczestniczącej w Projekcie CZBIS. 11. Autor materiałów odpowiada za wszelkie publikowane przez siebie treści, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 12. Użytkownik modułu-platformy ma prawo do: a) korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych, do których uzyskał dostęp, publikowanych w module-platformie i przeznaczonych dla niego, b) wsparcia ze strony pracowników Projektu (tj. zespołu ds. doposażenia szkół w materiały dydaktyczne) w zakresie związanym z realizacją procesu dydaktycznego realizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 13. Użytkownik nie ma prawa umożliwiać osobom nieupoważnionym dostępu do materiałów dydaktycznych. 14. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania w module-platformie materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.

IV. b. Szczegółowe warunki korzystania z modułu-staże CZBIS

1. Dodatkowym warunkiem technicznym prawidłowego działania modułu-staże CZBIS Serwisu jest możliwość zapisu na komputerze Użytkownika plików w formacie .doc, .docx, .pdf. 2. Moduł-staże umożliwia: a) uczniowi: - uczestnictwo w procesie realizacji staży - dostęp do dokumentów wykorzystywanych w procesie i realizacji staży - uzupełnienie swoich danych i założenie konta w Serwisie - otrzymywanie informacji o przebiegu procesu realizacji staży - dostęp do Serwisu poprzez otrzymany link bez konieczności podawania loginu i hasła b) nauczycielowi: - uczestnictwo w procesie realizacji staży - dostęp do dokumentów wykorzystywanych w procesie realizacji staży - zgłoszenie ucznia na staż - administrowanie zgłaszanym przez szkołę zapotrzebowaniem na staże - otrzymywanie informacji o przebiegu procesu realizacji staży - dostęp poprzez otrzymany link bez konieczności podawania loginu i hasła c) administratorowi modułu: - administrowanie zgłaszanym zapotrzebowaniem na staże - realizację staży - dostęp do dokumentów wykorzystywanych w procesie realizacji staży - dostęp do Raportów, monitorowanie i analizę danych zapisanych w module.

IV. c. Szczegółowe warunki korzystania z modułu-deklaracje

1. Moduł-deklaracje wykorzystywany jest w celu wsparcia procesu gromadzenia danych uczestników Projektu w przypadku realizacji zadań w Projekcie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. 2. Moduł-deklaracje umożliwia: a) uczniowi - uczestnictwo w procesie realizacji wsparcia, - uzupełnienie swoich danych i założenie konta w Serwisie, - zapoznanie się z obowiązkami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań w Projekcie, - wyrażenie zgody na realizację zajęć laboratoryjnych w trybie zdalnym. b) nauczycielowi - przekazywanie uczniom unikalnego hiperłącza, umożlwiającego uczniom realizację działań, o których mowa w pkt IV c pkt 2 lit. a) powyżej. c) administratorowi: - generowanie unikalnego dla danej grupy hiperłącza, umożliwiającego nauczycielom realizację działań, o których mowa w pkt IV c. pkt 2 lit. b) powyżej. - zarządzanie grupami uczniów, zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w ramach Projektu.

V. Konto Użytkownika

1. W Serwisie występują dwa publicznie dostępne rodzaje kont Użytkownika: - konto Ucznia/Studenta/Absolwenta, - konto Pracodawcy. 2. Do założenia konta Ucznia/Studenta/Absolwenta niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. 3. Do założenia konta Pracodawcy wymagane jest podanie numeru NIP i wypełnienie formularza rejestracyjnego. 4. Jedną z informacji wymaganych w formularzu rejestracyjnym jest adres e-mail, który musi być unikalny w ramach Serwisu, tzn. dwie osoby nie mogą wykorzystać tego samego adresu e-mail do rejestracji w Serwisie. 5. W celu aktywowania konta w Serwisie może być konieczne potwierdzenie poprawności danych rejestracyjnych, w tym także adresu e-mail, poprzez kliknięcie na link przesłany pod wskazany adres e-mail. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu wiadomości potwierdzającej rejestrację wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta w Serwisie za pomocą unikalnego loginu (adres e-mail) i utworzonego przez Usługobiorcę hasła lub powiązanego konta w zewnętrznym systemie Facebook lub Google. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać komukolwiek swojego hasła i nie udostępniać powiązanego konta w zewnętrznym systemie, a także ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody Usługodawcy lub osób trzecich, powstałe na skutek nieautoryzowanego wykorzystania hasła przez osoby trzecie.

VI. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta miedzy Usługobiorcą a Usługodawcą z chwilą rejestracji konta Usługobiorcy w Serwisie. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Usługa dostępna jest pod adresem internetowym Serwisu. 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie. 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez wyrejestrowanie z Serwisu. 4. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu, w szczególności gdy: - Usługobiorca w istotny sposób narusza postanowienia Regulaminu, - adres e-mail Usługobiorcy zostanie usunięty lub jego skrzynka pocztowa nie pozwala na odbiór komunikatów wysyłanych przez Serwis.

VII. Rejestracja w Serwisie

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, przy czym poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego należy rozumieć wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w/w formularza. 2. Usługobiorca akceptując i wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, m.in. że: a) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, c) w przypadku rejestracji jako Pracodawca – jest uprawniony do podawania informacji dotyczących propozycji pracy, d) w przypadku rejestracji jako Uczeń/Student/Absolwent – podaje zgodnie ze stanem faktycznym wszystkie dane związane z deklaracją podjęcia pracy, a w szczególności dane dotyczące posiadanych umiejętności i kompetencji. 3. Ponadto akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, b) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości w postaci Raportów oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu. 4. Na podstawie danych zawartych w prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym, Usługodawca utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie (adresie e-mail) wybranej przez Usługobiorcę. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta. Utworzenie konta następuje po otrzymaniu przez Usługodawcę formularza rejestracyjnego. 5. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli: a) jest ona już używana w ramach Serwisu, b) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, c) narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji przez Usługodawcę w tej sprawie. Decyzja Usługodawcy jest ostateczna. 6. Usługobiorca korzysta z konta za pomocą loginu (adresu e-mail) oraz powiązanego z nim hasła. Przedmiotowe hasło oraz login są przypisywane wyłącznie do jednego Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

VIII. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca ma prawo do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu usług Serwisu i nie ponosi za nie odpowiedzialności, jeżeli jest to spowodowane: a) realizacją napraw, rozbudową, modyfikacją lub konserwacją sprzętu lub oprogramowania, b) sytuacjami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa), c) niewykonaniem lub nienależytym wykonywanie świadczeń min. przez dostawców energii, administratorów usług telekomunikacyjnych, administratorów łączy telekomunikacyjnych itp. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Usługobiorców z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługobiorcy zostaną powiadomieni. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Usługobiorców. 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniem Użytkowników, wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Usługobiorców niezgodnie z celem działania Serwisu. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub przejęcie przez osoby trzecie jego loginu i hasła lub powiązanego konta w zewnętrznym systemie. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników w sytuacji, jeżeli obowiązek udostępnienia danych uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa związanych ze świadczeniem przedmiotowej usługi, a także w sytuacji, gdy Usługodawca jako Administrator danych zawrze z Podmiotem przetwarzającym dane umowę powierzenia danych osobowych.

IX. Blokada dostępu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu z następujących przyczyn: a) nieprzestrzegania warunków Regulaminu przez Użytkownika, b) zaistnienia podejrzenia przejęcia loginu i/lub hasła Użytkownika lub jego powiązanego konta w zewnętrznym systemie przez osoby trzecie, c) zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych w Serwisie w celach niezgodnych z niniejszym Regulaminem. d) w przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje. 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania. 3. Odblokowanie dostępu może wymagać przyznania Użytkownikowi nowego loginu bądź hasła.

X. Uwagi i wnioski (postępowanie reklamacyjne)

1. Usługobiorcy mają prawo składać uwagi i wnioski w sprawach dotyczących świadczonych w ramach Serwisu usług. 2. Uwagi i wnioski zgłaszane przez Usługobiorców będą rozpatrywane przez Usługodawcę. 3. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi i wnioski mające charakter merytoryczny i związane z funkcjonalnością Serwisu. 4. Rozpatrywane będą uwagi i wnioski zawierające następujące dane: a) jednoznaczny i rzeczowy opis przedmiotu uwagi bądź wniosku, b) jednoznaczne i umożliwiające komunikowanie się z Usługobiorcą dane (nazwisko, imię, e-mail), c) potwierdzenie umożliwiające weryfikację uwagi i wniosku (widok strony, regulacje prawne, rzeczowy opis sytuacji wpływającej na zasadność uwag bądź wniosków). 5. Uwagi i wnioski nieposiadające charakteru merytorycznego lub niezawierające powyższych danych oraz niedotyczące przedmiotowego Serwisu nie będą rozpatrywane. 6. Uwagi i wnioski można zgłaszać na adres e-mail: [email protected] tytułując wiadomość: „Uwagi i wnioski”. 7. Uwzględniając społeczny charakter Serwisu oraz cel jego funkcjonowania Usługodawca dołoży starań, aby Uwagi i wnioski były rozpatrzone w jak najkrótszym terminie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 8. Wnioski obejmujące zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.06.2022 r. 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną. 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin. 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu. 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.